Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Tilsynserklæring for Frederiksberg Privatskole, skoleåret 2018.
Den tilsynsførende skal ifølge Ministeriet for børn og undervisning varetage følgende:
Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen.
Den/de tilsynsførende skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds – og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning.
Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.
Denne skal også indeholde oplysninger om donationer over 20.000, 00kr, anonyme donatorer såvel som kendte.
Skolens navn og skolekode:
Frederiksberg Privatskole
175017
Navn på tilsynsførende:
Bente Haugaard
Dato for tilsynsbesøg
08-01-2018: møde med leder om skolen og tilsynet.
29-01-2018: 9a geografi, 8a biologi,8b engelsk, 7c dansk
01-03-2018:9a matematik, 9c geografi,8c tysk,7b dansk
09-03-2018:9b dansk,7b historie,7a dansk
Ved hvert tilsynsbesøg er der samtale med elever og lærere om undervisningen, fagplaner, demokrati mm.
I forbindelse med tilsynsbesøgene ser jeg planer for undervisningen, undervisningsmateriale, såvel forlagsproduceret som selvfremstillet, karakterlister, elevprodukter mm.
Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik.
Engagerede og velkvalificerede lærere leverer en undervisning med stor faglighed og af høj kvalitet. Tydelige forventninger til elevernes indsats, og høje faglige ambitioner på deres vegne, er med til at sikre eleverne et godt fagligt fundament. Ved prøverne i 2017 ligger gennemsnittet for de tre fag en del over såvel kommune som landsgennemsnit.
Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skolen beskriver på sin hjemmeside sine værdier, og lover selv at:
• levere en grundig og solid undervisning
• der tages hånd om den enkelte elev
• eleverne oplever hverdagen som udbytterig og tryg
Og det er også det, der møder en som tilsynsførende. Undervisningen er velforberedt, struktureret og engagerende.
Eleverne inddrages i undervisningen, hvor det giver mening, gøres medansvarlige for egen undervisning. De deltager aktivt, målrettet og engageret. Fremlæggelser mm. gør eleverne i stand til at formidle viden til andre og forfægte egne synspunkter.
Undervisningen står, i tilsynets opfattelse, til fulde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Tilsynets vurdering af, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Eleverne er i dagligdagen omgivet af voksne, der i deres handlen er medvirkende til elevernes demokratiske dannelse. Man kan undervise i demokrati, men det læres bedst ved at skulle fungere i en dagligdag, hvor omgivelsernes ageren er præget af solid demokratisk tankegang. Medinddragelse i undervisning, ansvar for forskellige vigtige områder, elevråd mm. er med at sikre den demokratiske opdragelse.
Undervisningssproget
Undervisningssproget er dansk.
Specialundervisning.
Der er den fornødne støtte til de elever, der har behov for det. Ekstra lærer i klassen, ekstra undervisning på små hold.
Donationer.
Det er oplyst, at der ikke er donationer, der skal indberettes.
Iagttagelser i forbindelse med tilsynet.
På skolen mødes man af interesserede unge mennesker og voksne, der er meget villige til at diskutere skole og undervisning.
Der er en utrolig rar og hensynsfuld omgangstone, både mellem elever og voksne. Samværet elever og lærere imellem er præget af stor gensidig respekt.
Skolens dagligdag er præget af høj faglighed og tydelige forventninger til elever om indsats og adfærd.
I al den undervisning, jeg har overværet, om det har været matematik, fremlæggelse i historie, analyse af noveller, hele tiden er undervisningen præget af lyst til at lære, interesse for det givne stof, aktiv medvirken og stor virkelyst.
Skolen er overbygningsskole, hvilket betyder, af en tredjedel af skolens elever er nye hvert år og skal indføres i skolens liv og værdisæt.
Det er en krævende opgave, der ser ud til at lykkes fuldt ud.
03-04-2018
Bente Haugaard
Certificeret tilsynsførende