Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

FREDERIKSBERG PRIVATSKOLE

Almindelige bestemmelser

Eleven forpligter sig til under erstatningsansvar at behandle lokaler, inventar og samlinger således, at de ikke udsættes for overlast. Lånte bøger skal være indbundet.

Forhandling af eller indtagelse af euforiserende stoffer eller alkohol er forbudt på skolen og medfører bortvisning. Tobaksrygning er forbudt.

Udmeldelse kan kun ske til skolens leder eller dennes stedfortræder. Udmeldelse sker med en måneds varsel til en måneds udgang, med mindre andet aftales med skolens ledelse i den konkrete sag.

Skolepenge betales 1 måned forud den 1. i hver måned. Ved elevens optagelse betales dog 2 måneders skolepenge, der dækker elevens første måned på skolen og skoleårets sidste måned i 9. klasse (juli måned). Skolepenge betales for 12 måneder pr. år.

Afbrydes undervisningen og uden hensyn til, hvorfor dette sker, skal alle lånte bøger mod kvittering afleveres på skolens kontor senest en uge efter afbrydelsen.

Ved optræden, der er uforenelig med skolens værdier, eller ved gentagen overtrædelse af en eller flere af skolens bestemmelser, forbeholder skolen sig ret til straks at bortvise eleven.

Det er eleverne forbudt uden skriftlig tilladelse fra skolens leder eller dennes stedfortræder direkte eller indirekte at benytte skolens navn og adresse i forbindelse med private elevarrangementer.

Hvis antallet af forsømmelser overstiger det acceptable, kan skolen ikke deltage i ansvaret for elevens udbytte af undervisningen og resultater ved eksamen.

Forsømmelser, også når det drejer som om enkelte timer, skal straks meddeles af en af elevens forældre. Der er almindelig mødepligt. I forbindelse med elevers sygdom skal en af forældrene telefonisk sygemelde eleven på første fraværsdag.

Forandring af bopæl, telefonnummer og e-mail skal meddeles skolen.

Skolens undervisning og arrangementer, herunder lejrskoler og ekskursioner, fastlægges af skolens lærere og ledelse. Sociale arrangementer kan efter aftale med klasselærer eller skolens ledelse organiseres af forældre.

Al kommunikation til skolens elever og forældre formidles af skolens lærere og ledelse.