Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Evaluering af den samlede undervisning

På Frederiksberg Privatskole arbejder vi til stadighed for at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for elevernes læring.

Vi lægger vægt på udvikling for hver enkelt elev og arbejder derfor med

  1. Tydelig struktur og tydelige mål
  2. Involvering af eleven
  3. Evaluering
  4. Feedback
  5. Fokus på udvikling og nye mål

Evalueringen foregår som en pædagogisk metode i den daglige undervisning.

Test

Vi tester eleverne efter behov, men enkelte test ligger fast:

Hogrefe-test i dansk og matematik i starten af 7. kl. hvor forældrene orienteres om resultatet.

Der følges igen op på testen i 8. kl., hvor fokus er på elevens progression.

Årsplaner
I alle fag, undtaget valgfag, udarbejdes en årsplan, som fremover lægges på Forældreintra. Årsplanen og undervisningen evalueres og korrigeres i løbet af året.

Information til forældre
Ved skoleårets start afholdes forældremøder, hvor alle klassens lærere orienterer om planer for faget.

Læreres og ledelses samtaler om undervisningen.
Lærere og ledelse er i løbende dialog om undervisningens indhold og elevernes udbytte heraf.

Karakterer fra 7.-9. klasse.
Fra 7. klasse får eleverne karakterer. Det sker en gang årligt i 7. klasse og tre gange årligt i 8.-9. klasse. Vi anvender 7-trinsskalaen, og der gives karakterer i alle skolens fag.

Elevsamtaler og skolehjemsamtaler
Der afholdes skolehjemsamtaler 2 gange årligt. Elevsamtaler afholdes mindst én gang årligt.

Afgangsprøver
Eleverne går op til Folkeskolens afsluttende prøver, og skolen skal levere en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jnf Friskoleloven

Termins- og årsprøver
Eleverne i 8. – 9. klasse går til terminsprøve, som er en del af evalueringen og træner samtidig eleverne til den endelige afgangsprøve.

I slutningen af 8. klasse aflægges årsprøver i flere fag.

Evaluering af elevernes trivsel

Alle klasser har en trivselsplan, der evalueres og korrigeres i løbet af året.
1 gang årligt gennemføres en trivselsmåling i alle klasser, som følges op af et møde med klassens lærere og skolens viceinspektør. Hvis det skønnes nødvendigt iværksættes en handlingsplan.