Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Elevernes udbytte af undervisningen og forståelse af faget følges af faglærerne. Efter behov sættes tiltag i værk i samarbejde mellem skole og hjem.

Ud over de daglige observationer, som lærerne gør i klassesituationen og med inddragelse af interne test, afholdes hver 9. uge et møde med klasseteam og en repræsentant fra ledelsen. Disse møder følges op i samarbejde mellem skole og hjem og eventuelt AKT og PPR.

Ved elevernes opstart på skolen i 7. klasse laves en Hogrefetest i dansk og matematik. Forældrene orienteres om resultatet af disse test, og faglærerne bruger fremadrettet testresultaterne som et arbejdsredskab i planlægning af undervisningen.

Hogrefetesten gentages i 8. klasse, hvor fokus er på elevernes progression.

I 8. og 9. klasse afholdes 2 årlige terminsprøver. På alle klassetrin afholdes 2 årlige skole-hjem samtaler, hvor elevernes udbytte af undervisningen og den kommende periodes mål drøftes med elev og forældre Eleverne i 7. klasse modtager en standpunktskarakter ved årets afslutning. Eleverne i 8. og 9. klasse modtager 3 standpunktskarakterer årligt. Vi anvender 7-trinsskalaen, og der gives karakterer i alle skolens fag. I slutningen af 8. klasse afholdes interne årsprøver – mundtlige og skriftlige.

Evaluering af elevernes trivsel.

Der afholdes ca. 12 lærermøder årligt, hvor elevgennemgang er fast punkt på dagsordenen. Her kan bekymring for elever kort bringes op, hvorefter relevante lærere og/eller ledelsen går videre med sagen.

I alle klasser laves en trivselsplan. Den er dynamisk og kan løbende ændres.

Kerneteamet i alle klasser afholder løbende elevsamtaler og nødvendige tiltag sættes i værk.

Der laves årligt en trivselsmåling og handlingsplan udarbejdes. Ledelsen er tovholder på dette.

Den lovpligtige UMV afholdes hvert 3. år.

Elevrådet samles løbende og har tilknyttet 2 kontaktlærere

Evaluering af den samlede undervisning.

På Frederiksberg Privatskole sætter vi en ære i at tilbyde undervisning af høj kvalitet. Vi arbejder løbende på at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for elevernes læring.

Lærerne er linjefagsuddannede og har gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

I alle fag udarbejdes en årsplan, som sendes til ledelsen. Årsplanen kan evalueres og korrigeres i løbet af året.

Ved skoleårets start afholdes forældremøder, hvor planerne for året gennemgås.

Ledelsen overværer løbende undervisning Lærere og ledelse er i løbende dialog om undervisningen og elevernes udbytte heraf. De uddannede vejledere inddrages også i denne proces.

Undervisningen på skolen er bygget op efter følgende principper:

• Tydelig struktur og tydelige må

• Involvering af eleverne

• Feedback til eleverne

• Løbende evalueringer

• Fokus på progression

Elevernes aflægger Folkeskolens afsluttende prøver. Vi lægger vægt på, at den enkelt elev klarer sig så godt, som det er muligt for hver enkelt elev – efter princippet om at have fokus på progression.

Ledelsen følger karaktergivningen – lokalt, regionalt og nationalt. Ved store udsving følger ledelsen op og sætter evt. tiltag i værk.