Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Vedtægter


– for den selvejende institution, Frederiksberg Privatskole. Vedtægterne er godkendt af Undervisningsministeriet 17. maj 2006 og vedtaget af skolens bestyrelse og generalforsamling 30. maj 2006.

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1

Skolens navn er “Frederiksberg Privatskole”, der er en fortsættelse af det tidligere Frederiksberg Realkursus, oprettet 1943. Overgangen til privat grundskole gennemførtes 1/8 1981.

Stk. 2: Skolens hjemsted er Rødovre Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Højnæsvej 59, 2610 Rødovre.

Stk. 3: Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR-nr.: 3591.4412

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler. Undervisningen kan alene omfatte 7. til 10. klassetrin.

Stk. 2: Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3: Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4: Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

 • Frederiksberg Privatskole virker uafhængigt af og er uden tilknytning til religiøse og politiske interesser.
 • Skolen anser det for en væsentlig opgave at give eleverne elementære eksakte kundskaber, således at de kommer i besiddelse af den viden, der kan støtte dem i deres videre uddannelse og virke.
 • Skolen finder det vigtigt, at eleverne bibringes den almene dannelse og den orientering, som er nødvendig for deltagelse og medbestemmelse i et demokratisk samfund.
 • Skolen ser det som et af sine formål, at hver enkelt elev får mulighed for at udvikle en selvstændig personlighed.

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3

Skolen bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2: Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig herfor over for bestyrelsen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. De resterende 3 skal vælges af skolens skolekreds blandt skolekredsens medlemmer.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælger forældrekredsen og skolekredsen hver et medlem og i ulige år vælger forældrekredsen et medlem og skolekredsen to medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælger forældrekredsen for et år et nærmere fastsat antal suppleanter, jfr. § 9, pkt. 3. Suppleanten/suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller begge bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen træder ud af bestyrelsen. Skolekredsen vælger ligeledes hvert år et nærmere fastsat antal suppleanter, som automatisk indtræder i bestyrelsen, hvis bestyrelsesmedlemmer valgt af skolekredsen træder ud af bestyrelsen jfr. § 6, stk. 1, pkt. 5.

Stk. 5: Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen henholdsvis af skolekredsen kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for det afsættende organs møde indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6: Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7: Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8: Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Skolens leder, viceinspektør, lærerrådsformand samt lærernes tillidsrepræsentant deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan suspendere mødedeltagelsen for ansatte ved behandling af personalesager.

Stk. 9: Bestyrelsen er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af skolekredsen eller forældrekredsen, bortset fra tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt de pågældende organer kompetencer jfr. § 3, stk. 5 og 20, § 14, stk. 1 og § 15, stk. 2

Stk. 10: Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11: Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal – herunder formanden – skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13: Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de til enhver tid gældende regler om habilitetsbetingelser for bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5, stk.6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Stk. 15: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16: For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt tilsynsførende gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 17: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er personligt til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslaggivende.

Stk. 18: Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem og skolelederen har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 20: Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, dog kan afskedigelse af skolens leder kun ske med generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen – uden at delegation er nødvendig – til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, og den træffer beslutning om køb/salg og pantsætning af fast ejendom, ligesom den træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2 og 5, § 14, stk. 1 og § 15, stk. 2.

IV. REGNSKAB M.V.

§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3: Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6: Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. SKOLEKREDSEN

§ 5

Skolekredsen består af forældrekredsen og af personer, som føler sig knyttet til skolen, og som af bestyrelsen er godkendt optaget i skolekredsen. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på skolens generalforsamlinger at afgive stemme. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af skolekredsen, når det ikke samtidig er medlem af forældrekredsen. Eksklusion og afslag på optagelse kan ankes til generalforsamlingen af den person, eksklusionen eller afslaget gælder såvel af et mindretal i bestyrelsen. Den pågældende person har da møderet og taleret under det pågældende punkt på dagsordenen.

§ 6

Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingens medlemmer består af den i § 5, 1. pkt. angivne personkreds d.v.s. henholdsvis forældrekredsens medlemmer, og personer, som føler sig knyttet til skolen, og som af bestyrelsen er godkendt optaget i skolekredsen. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3, 2. pkt. og stk. 4.
 5. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Stk. 2: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3: Bestyrelsen drager omsorg for, at det seneste års regnskab udsendes samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, og at indkomne forslag udsendes til forældrekredsens og skolekredsens medlemmer senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen, eller 20 % af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

VI. FORÆLDREKREDS, FORÆLDREKREDSMØDER, VALG AF TILSYNSFØRENDE.

§ 7

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen

Stk. 2: Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3: Forældre til elever på skolen er automatisk medlemmer af forældrekredsen. Forældres medlemskab af forældrekredsen ophører, når deres børn ikke længere er elever på skolen.

§ 8

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende.

Stk. 2: Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3: Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn af skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 4: Bestyrelsen er endelig ansvarlig for, at det alener er personer, som er medlemmer af forældrekredsen, som afgiver stemme ved de i § 9 under pkt. 2 og i § 10, stk. 1 under pkt. 4 nævnte valg, ligesom bestyrelsen er ansvarlig for, at begge valg sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 817 af den 1. oktober 2002 om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.

§ 9

Forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Mødet kan afholdes i tilknytning til skolens ordinære generalforsamling men med en særskilt indkaldelse, som mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3, 1. pkt. og stk. 4.
 3. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter jfr. § 3, stk. 4.
 4. Eventuelt.

§ 10

På forældrekredsmøder, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 8, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:

 1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
 2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.
 3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
 4. Valg af tilsynsførende.

Stk. 2: I de år, hvor der skal ske valg af tilsynsførende, skal gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler fremgå af indkaldelsen, ligesom det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forældre har ret til at foreslå kandidater på

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til de foran i §§ 8, 9 og 10 nævnte møder, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

VII. FÆLLES REGLER FOR SKOLENS GENERALFORSAMLINGER OG FORÆLDREKREDSMØDER.

§ 11

Medlemmerne af de respektive organer indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 2: De gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer skal fremgå af indkaldelsen. Af indkaldelsen skal bl.a. fremgå, at ethvert medlem har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 4: Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5: Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældre-myndighed over et barn på skolen.

Stk. 6: De respektive organer er beslutningsdygtige uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 15, stk. 2.

Stk. 7: De respektive organer træffer selv afgørelse om, hvorvidt udenforstående personer kan deltage i deres møder og i givet fald hvilke personer.

Stk. 8: Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på skolens generalforsamlinger og på forældrekredsmøder. Kandidater til en post som tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

Stk. 9: Der skal føres protokol over det på skolens generalforsamlinger og på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10: Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af kredsen ønsker det.

Stk. 11: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan ethvert medlem af de respektive organer afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 12: Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 13:Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

VIII. SKOLENS DRIFT

§ 12

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2: Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4: Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5: Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6: Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

IX. TEGNINGSRET

§ 13

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2: Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3: Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4: Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

X. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 14

Bestyrelsen og skolens generalforsamling træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed jfr. § 3, stk. 17, 2. pkt. og § 11, stk. 6, 2. pkt. og – for så vidt angår skolens generalforsamling – ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 11, stk. 6, 1. pkt. Indkaldelse til de to generalforsamlinger kan ske i samme henvendelse til de stemmeberettigede.

Stk. 2: Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Under-visningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

XI. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 15

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter regel i § 3, stk. 17.

Stk. 2: Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer skolens generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i §2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen og skolekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5: Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6: Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8: Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9: Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.


Vedtaget på skolens ekstraordinære generalforsamling den 19. januar 2006 og på skolens ordinære generalforsamling den 30. maj 2006 med ændringer krævet af Undervisningsministeriet.