Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Tilsynserklæring skoleåret 2023/24

Frederiksberg privatskole

Højnæsvej 59, 2610 Rødovre

Skolekode: 175017

Tilsynsførende: Connie Stendal Rasmussen

Tilsyn

I år har jeg besøgt skolen følgende dage, og i følgende klasser:

4/9 2023: 7.c tysk, 8.a matematik, 9.a tysk, 8.b dansk, samtale med ledelsen

4/12 2023: 7.a dansk, 7.b engelsk, 8.b dansk, 8.a madkundskab

19/3 2024: 9.c engelsk, 7.a matematik, 7.b matematik, 9.a biologi, samtale med ledelsen

 

Jeg, som den forældrevalgte eksterne tilsynsførende, skal vurdere følgende:

  1. Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Hvis skolen ikke fører til prøve i historie, skal elevernes standpunkt i historie også vurderes
  2. Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  3. Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds‐ og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
  4. Vurdering af om undervisningssproget er dansk, medmindre der er givet dispensation.
  5. Donationer til skolen. Om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.

 

Ad.1 Jeg har set undervisning på alle klassetrin i tilsynsfagene, og jeg har haft undervisningsmateriale, grundbøger og undervisningsplaner fra fagene til gennemsyn. Jeg har haft mange gode samtaler med lærerne om deres syn på elevernes faglige niveau og deres trivsel i klasserne. Jeg har også haft samtaler med elever fra forskellige klassetrin. Jeg har talt med ledelsen om deres syn på fagligheden på skolen, og alle virker tilfredse med det faglige niveau på skolen. Skolen følger Fælles Mål helt tæt, og årsplaner og undervisningsplaner er udfærdiget efter det. Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøver har et meget solidt gennemsnittet, så det vidner også om fin faglighed.

Ad.2 Skolens samlede undervisningstilbud har et solidt fagligt fundament for de store elever. Skolen går også meget op i elevernes trivsel, hvilket kan ses og mærkes på hele skolen, samt læses i antimobbeplan og trivselsplaner. Jeg har overværet undervisning i alle fagområder (humanistisk, naturfagligt og praktisk/musisk), og har haft adgang til undervisningsplaner for alle fag. Jeg har orienteret mig grundigt på skolens hjemmeside, og talt med ledelse, lærere og elever om skolehverdagen. Jeg kan meddele at det samlede undervisningstilbud er rigtig godt, og at det uden tvivl står mål med hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Ad.3 Demokratisk dannelse prioriteres højt på skolen. Skolens elevråd har en repræsentant fra hver klasse, (ofte med kampvalg!) og de drøfter forskellige emner, der vedrører deres skolegang. De har fået stillet en skoledag til rådighed, som skal have fokus på trivsel og relationer på skolen, hvilket er elevernes valg.

 

Ad.4 Undervisningssproget er altid dansk på alle trin, i alle fag, undtagen når fremmedsprog er på skemaet.

Ad.5 Skolen har ikke modtaget donationer i år.

Jeg har i løbet af året talt med elever og lærere fra alle klassetrin, samt haft gode og oplysende møder med skoleleder Pia. Jeg har læst undervisningsplaner og set veltilrettelagt og velgennemført undervisning, og jeg har oplevet stort engagement på hele skolen. Samlet set er det min opfattelse, at skolen fungerer rigtig godt både fagligt og socialt, og som tilsynsførende kan jeg rapportere at alt ”… står mål med undervisningen i Folkeskolen” – og mere til.

Kort orientering om mine besøg i år

Tilsyn 4/9 2023

Besøg i 7c tysk 21 elever
Læreren deler bøger og hæfter ud og alle skriver navn på deres nye opgavebøger. Grundbogen hedder ‘Du bist dran 1. Så taler læreren tysk, og de taler sammen om det nye tema: familie! Hvad består en familie af, alle gode bud kommer på tavlen. De læser højt og oversætter, det går rigtig godt, og mange byder ind. Så skal de læse en lille dialog sammen to og to, og de arbejder fint allesammen. Den læses højt og oversættes. Bogen lukkes, og opgavehæftet tages frem. De gennemgår sein og haben, og ser en lille video hvor en tysklærer giver remserne i nutid, og beder eleverne om at lære det udenad.
I opgavehæftet gennemgås de første sætninger i fællesskab, og derefter arbejder de to og to med de øvrige sætninger. Alle arbejder fint med grammatikken (udsagnsled og grundled), og læreren går rundt og hjælper og opmuntrer. Fint niveau.

Besøg i 8a matematik 22 elever
Vi går alle op i multisalen, og læreren beder eleverne om at gennemtænke regnehierarkiet, og de gennemgår det sammen. Læreren giver forskellige regnestykker på tavlen, og eleverne skal indsætte + – • : (). Det går hurtigt, eleverne er kvikke til at gennemskue det hele. De skal nu i grupper løse forskellige opgaver ved små tavler. De arbejder hårdt og hurtigt i alle grupper, og læreren går rundt og tjekker resultater og giver nye opgaver. Sværhedsgraden stiger, men ingen står af. De små tabeller fyger i luften, Alle går meget op i det, og er rigtig dygtige! Læreren roser deres indsats, og beder dem tørre tavler og rydde op.
Samtale med læreren: vi arbejder næsten altid i grupper, og jeg differentierer ved at give de dygtige grupper sværere opgaver. Enkelte elever er udfordrede, men generelt er de dygtige og niveausvarende. Vi bruger fælles mål som redskab. Mit mål er at få dem til at tænke selv!

Besøg i 9a tysk 22 elever
Klassen skal til Berlin på mandag, og skal i den forbindelse lave små fremlæggelser for hinanden; hvordan kommer man til Berlin, og hvad glæder man sig til? Læreren beder dem om at gå en tur to og to og give hinanden inspiration til deres fremlæggelser. De kommer tilbage og forbereder sig til deres fremlæggelser i morgen. Alle arbejder fint ved bordene, og læreren hjælper hvor der er behov. De taler sammen om hvad de glæder sig til, og hvordan man kan formulere det. De skal skrive 100 ord.

Besøg i 8b dansk 23 elever
Klassen har et forløb om H.C. Andersen, og har læst den grimme ælling, og anvendt berettermodellen på den. De gennemgår nu begrebet ‘fortællende tekst’ og læreren forklarer hvilke ting der er med i fortællende tekster. Klassen bliver inddelt i grupper og får læst første del af ‘den lille pige med svovlstikkerne’, herefter skal de skrive en ny slutning på eventyret i grupperne. Efter oplæsning taler de om sprog og svære ord, og så går de i grupper.
De skal bruge tekstens spor til videreskrivning og gøre deres tekster fortællende. Alle grupper går i gang, og har nogle skønne diskussioner om hvordan eventyret kan slutte. Fint arbejde i alle grupper, og læreren inspirerer dem på bedste vis.

Samtale med skoleleder Pia
Skolen har et stort lejrskoleprogram hvor de 3 nye 7. Klasser lige har været afsted til 3 destinationer i Danmark, for at lære hinanden bedre at kende. Det var en rigtig fin start. 8. Klasse skal også afsted, og 9. Klasse skal til Berlin i næste uge, for at tale tysk, og for at se forskellige seværdigheder.
Skolen bruger fælles mål i alle fag, det vil sige ingen egne målbeskrivelser. Det er fint, da skolen er meget boglig/faglig. Der er lange ventelister på skolen, så forældre til elever der skal starte næste skoleår, ringer allerede nu og spørger.

Tilsyn mandag d. 4/12 2023

 

Besøg i 7a dansk. 19 elever
Klassen har i grupper skrevet efterlysninger af forskellige personer, og har lavet plancher, som de nu skal fremlægge. De har både lavet beskrivelser af den efterlyste, hvor vedkommende sidst er set, sindstilstand, personlighed og dusør. Fine fremlæggelser.
Læreren spørger hvornår man får brug for at skrive når man ikke længere går i skole? Mange fine situationer bliver beskrevet.
De ser nu en lille film om de 7 skriftlige fremstillingsformer, hvor alt bliver forklaret meget tydeligt. Berette, beskrive, forklare, instruere, argumentere, reflektere etc. Herefter får de en opgave; ‘skriv om julen i de syv fremstillingsformer’. De skal vælge en af 7 opgaver, og den skal skrives alene, minimum 200 ord, og max en side. Alle sidder og læser og forsøger at vælge deres opgave, og så går de stille og roligt i gang. Timen er forbi, og alle går til pause.
Samtale med læreren; klassen har generelt faglige udfordringer, og kommer med forskelligt i bagagen. De er rigtig søde, og vil gerne, dog har mange også svært ved at sidde stille. De er blevet testet i starten af året, og bliver det igen i starten af 8. Klasse.

Besøg i 7 b engelsk 23 elever
Læreren taler udelukkende på engelsk og repeterer sammen med eleverne hvad de lavede sidste gang, og hvad de skal lave i dag. De er i gang med at skrive fantasy historier som skal beskrive et miljø, nogle personer og indeholde et problem der skal løses. Alle sidder dybt koncentreret og skriver på deres historier, og bruger ordbøger og synonym ordbøger online. Det går rigtig fint alle steder, selvom niveauet i følge læreren er meget forskelligt i klassen. Læreren går rundt og taler med eleverne om deres historier, og hjælper hvis der er vanskeligheder. En lille pause fra skriveriet; op i en rundkreds og klappe nogle regnestykker, herefter sætter de sig og skriver videre.
Læreren opfordrer eleverne til at læse hinandens historier og give feed back. Fint arbejde alle steder. Check out; skriv historien færdig til på fredag, og check out med sidemakkeren. Hvad var det vigtigste ord i din historie i dag? Tak for nu!

Besøg i 8b dansk 22 elever
Timen starter med trækning af navne til pakkekalenderen.
Klassen startede i sidste uge med at læse en bog; 21 måder at dø på. De repeterer handlingen i fællesskab og taler sammen om nogle problematiske steder i bogen; nytårsfesten, koncerten, toilettet, medløbere. De taler om mobning, og om hvorfor det er svært at løse den slags problemer. Fin og følsom samtale, og mange elever deltager. Nu skal de i grupper diskutere hvilke dilemmaer der er i bogen, og udvælge et som de prøver at beskrive i dybden og eventuelt løse. Gode snakke ved bordene, læreren går rundt og lytter til deres ideer, og beder dem skrive ned, så de kan arbejde videre med dilemmaerne i morgen. Gem og del! Tak for nu.

Besøg i madkundskab 8a 20 elever
Dagens program står på tavlen, og dagens mad ligger fremme. Eleverne kommer ind, og læreren viser madkulturhjulet, og spørger klassen hvad det egentlig er og hvad det skal vise os. De gennemgår alle felterne i madhjulet, og snakker om traditioner, historie, klima, økonomi, religion, fødevarer etc.
I dag skal de lave mexicansk mad, og derfor taler de om deres madkultur og hvilke fødevarer der vokser i landet. Fine samtaler. Dagens ret er tortillas med salsa, kød, guacamole, og læreren fremviser opskrifter på det hele. Hun tillader at eleverne må bruge hvad de kan finde i køkkenet, hvis de har lyst til at eksperimentere. Alle er opmærksomme, og glæder sig til at gå i gang. De inddeles i grupper og går i gang med at finde det hele frem. Rigtig god stemning og arbejdsglæde i rummet.

Samtale med skolelederen
Skolesekretæren har sagt op, og der kommer først en ny næste år. Det betyder at de selv må løse en stribe opgaver – der løbes stærkt. 2 tysklærere har også sagt op, og her har de øvrige lærere dækket skemaet en periode indtil nye lærere bliver ansat.
Ellers har vi det godt, og god stemning.

Tilsyn tirsdag d. 19/3 2024

Besøg i 9. C Klasse engelsk 24 elever
Eleverne skal lave en debat for og imod abort i USA, de bliver delt i 4 grupper, to pigegrupper og to drengegrupper, som skal forberede argumenter til en kommende debat. De 4 grupper arbejder fint, taler engelsk hele tiden, og skriver deres argumenter ned. Herefter skal de i to store grupper have den store paneldebat (piger og drenge adskilt), og det går forrygende. De taler højlydt på engelsk, og bliver opslugt af deres argumentation, rigtig godt niveau. De mødes igen i klassen, og taler om hvilke argumenter der er de vægtige hos tilhængere og modstandere. Spændende time.
Samtale med læreren: Emnet er en del af et større tema: controversial issues, hvor de tidligere har diskuteret mee too og AI. Eleverne skal lære at debattere på engelsk og de skal have ordforråd, og det får de. De er fagligt godt med!

Besøg i 7. A matematik 19 elever
Klassen har arbejdet med funktioner noget tid, og har lært at tegne grafer og har arbejdet med Barbie! Nu skal de åbne Geogebra på deres computere, og lære at tegne grafer ved hjælp af punkter. Alle følger med i lærerens instrukser og de svarer på forskellige spørgsmål. Rigtig god koncentration i rummet, og læreren forklarer stille og roligt og sørger for at alle er med. De gennemgår flere eksempler, og skal nu arbejde med en række opgaver selv. De hjælper hinanden to og to, og der er super koncentration ved alle borde. Læreren går rundt og hjælper ved bordene. Flot arbejde!
Samtale med læreren; vi har fået et nyt bogsystem til matematik på skolen: Multi fra Gyldendal, og det fungerer rigtig godt. Det er udfordrende, men fint bygget op med afsnit om teori, undersøgelse, træning og aktiviteter. Klassen har en stor spredning fagligt, mange har udfordringer, og derfor er der sat ind på at løse problemet med to lærer ordning, og andre ekstra indsatser. Og det har tydeligvis hjulpet!

Besøg i 7 B matematik 23 elever
Klassen er i gang med geometrisk tegning, og har set en video til i dag som viser hvad de skal arbejde med. Læreren giver en kort instruktion, og så skal alle i gang ved bordene. De skal arbejde sammen om en række opgaver, hvor de skal tegne forskellige figurer i koordinatsystemer. Fint arbejde og god koncentration ved alle borde! Læreren opdager at der er udfordringer med en bestemt opgave, og laver en lille gennemgang for halvdelen af klassen, mens de andre arbejder videre. Super flot arbejde hele timen! Læreren runder af, og beder om at opgave 12 bliver lavet færdig til næste gang. Tak for i dag!
Samtale med læreren: det faglige niveau her i klassen er rigtig godt, og de er meget gode til at koncentrere sig i længere tid.

Besøg i 9A biologi 22 elever
Klassen repeterer hvad mikroorganismer er, læreren spørger ud i rummet hvad det er: bakterier, svampe og vira. Eleverne får en række grublespørgsmål som de skal diskutere i grupper. Der er rigtig gode og nuancerede diskussioner ved bordene, god viden og indsigt. Samtale i plenum, Udsagn: “Bakterier er farlige for de gør os syge”, “vigtigt med A38”, etc. Fin samtale i klassen, hvad er farligt og hvad er godt for os?
Læreren introducerer et nyt ord: hologenomik, og spørger hvad eleverne tror det betyder, og hvad man interesserer sig for her. Samtale ved bordene, ingen ved hvad det er. Læreren forklarer at det drejer sig om en interesse for hele genmaterialet + mikrobiomet hos mennesker. Altså et holistisk syn på mennesket og dets mikroorganismer. Alle grupper skal nu lave tidslinjer på deres borde, og skal indsætte forskellige hændelser på linjen. Hele jordens udvikling skal repræsenteres på et år! Alle laver fine borde, og har samtlige udsagn, så er der frokost, og de skal arbejde videre med det i næste time.

Samtale med ledelsen
Undervisningsplaner og trivselsplaner afleveres hvert år fra alle klasser. Jeg får dem tilsendt! Der har været bortvisning af en elev efter en grim episode, alle er rystede, men det går godt igen. Ny skolesekretær er ansat, til stor glæde for alle. Ellers alt vel.

 

Tak for i år, tak for jeres åbenhed og gæstfrihed når jeg kommer på besøg. Det er en fornøjelse at besøge jer og følge jeres engagement i jeres skole. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde.

 Med venlig hilsen

Connie Stendal Rasmussen

Certificeret tilsynsførende

Tlf. 29 92 19 10

c.stendal@gmail.com