Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

A

AKT

Kontakt skolens viceinspektør Ole Nielsen

B

Blå mandag er fra en tid, hvor konfirmationer kun lå om søndagen. Sådan er det ikke i dag, og eleverne holder derfor ikke blå mandag på en skoledag. En fælles blå mandag kan naturligvis arrangeres på en skolefridag

Bærbare computere

Eleverne skal medbringe egen bærbare computer – fuldt opladet hver dag.  Afventer opdatering…………….

D

Digitale medier

Digitale medier skal anvende med respekt for hinanden. Eleverne er forpligtet til ikke at lægge stødende materiale på nettet, som omtaler elever og personale på skolen. Det er en fælles opgave for skole og hjem at skabe et sundt og kritisk digitalt miljø.

Dimission

Skolens dimission afholdes ved skoleårets afslutning i tidsrummet 17- 20.

E

Elevråd

Skolens elevråd vælges af eleverne. Jonas Jensen og Anders Vibov er kontaktlærere

F

Fravær

En af de afgørende forudsætninger for at få udbytte af undervisningen er, at skolegangen ikke afbrydes af unødigt fravær. Vi henstiller til, at forældrene kun beder deres børn fri, når det er bydende nødvendigt. Fravær er forstyrrende for den sammenhængende skolegang – derunder  samarbejde med klassekammerater om opgaver. Mistet undervisning er forældrenes ansvar. Planlagt fravær i mere end 3 dage skal godkendes af skolelederen – kortere fravær godkendes af klasselæreren.

G

Generalforsamling

Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed og skal jnf vedtægterne afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Glemte sager

Glemte sager opbevares af pedellen. Ikke afhentede sager doneres til velgørende formål før hver jule- og sommerferie.

Gårdvagter

Der er gårdvagter i alle frikvarterer – 1 vagt i gården og 1 vagt indenfor

H

Hærværk

Hærværk er bortvisningsgrund fra skolen.  Skulle uheldet være ude og man kommer til at ødelægge noget på skolen, henvender man sig til kontoret.

I

Intra

Henvendelser på Intra besvares inden for 3 hverdage. Akutte henvendelser sker via telefon.

K

Karakterer

I 7. klasse gives karakterer umiddelbart inden 2. skole-hjem-samtale og ved skoleårets afslutning.

I 8. – 9. klasse gives karakter umiddelbart inden begge skole-hjem-samtaler og ved skoleårets afslutning.

Skolens holdning til karakterpenge er den, at det er med til at lægge et stort pres på eleverne. Når man har gjort sig umage er det godt nok.

 

Klager

Klager følger kommunikationspolitikken på skolen (se nedenfor)

Klager vedr. afgangsprøver fremsendes skriftligt til skolelederen.

Kommunikationspolitik

Se venligst særskilt punkt under Info på forsiden

Konfirmation

Eleverne får naturligvis fri til konfirmationsforberedelse. Dette meddeles klasselæreren.

L

Lejrskoler

Der afholdes lejrskoler i 7. og 9. klasse:

7. klasse lejrskole ligger i august måned, det er en introtur med fokus på socialt samvær. Prisen er ca. 1500 kr.

9. klasses lejrskole ligger i august/september måned og kan foregå i udlandet. Prisen er ca. 3500 kr.

Lektier

Vi forventer, at alle møder velforberedte i skolen, og eleverne må påregne, at der er hjemmearbejde i et rimeligt omfang. At lave lektier har – udover det rent faglige – også til hensigt at lære eleverne gode arbejdsvaner, som senere i uddannelsesforløbet kan kom eleverne til gode.

Lektionstider

  1. lektion: 8.15 – 9.00
  2. lektion: 9.10 – 9.55
  3. lektion: 10.05 – 10.50
  4. lektion: 11.20 – 12.05
  5. lektion: 12.15 – 13.00
  6. lektion: 13.10 – 13.55
  7. lektion: 14.05 – 14.50

M

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner opbevares i mobilskabet i klasseværelset. Eleverne har adgang til deres telefoner i spisepausen.

Appel Watch og lignende er på flytilstand i skoletiden.

På lejrskoler aftales mobilreglerne med de deltagende lærere.

Har man som forældre brug for at komme i kontakt med sit barn, er man velkommen til at kontakte skolens kontor.

 

Mobning

Mobning kan gøre skade for livet og er 100% uacceptabelt – både i og uden for skoletid. At mobbe en skolekammerater uforeneligt med at være elev på Frederiksberg Privatskole.

Se venligst skolen Antimobbestrategi under Info på forsiden.

P

Påklædning

Skolen er en arbejdsplads for såvel elever som lærere – dette bør afspejles i påklædningen. Skolen ønsker at fremme elevernes forståelse for at vælge påklædning, der ikke overskrider andre menneskers grænser. I tvivlstilfælde tager skolens ledelse stilling.

R

Religion

Frederiksberg Privatskole betragter tro som et personligt anliggende. Det betyder, at man pga religiøs overbevisning ikke kan fritages for undervisning og lejrskoler.

Rusmidler

Indtagelse af rusmidler i skoletiden medfører bortvisning.

S

Skole-hjem-samtaler

Der afholdes skole-hjem-samtaler 2 gange årligt – én gang i efteråret og én gang i foråret. Se venligst årsplanen.                                                                                                                                          Formålet med disse samtaler er en kort drøftelse af elevens faglige udbytte/trivsel. Større problemstillinger kræver et særskilt møde, og forældre og elever bør aldrig møde store overraskelser til skole-hjem-samtalerne.

Skolepsykolog

Skolen serviceres af PPR i Rødovre Kommune – uanset elevens bopælskommune.

Sygdom

Ved sygdom skal skolens kontor have telefonisk besked herom. Hvis sygdommen strækker sig over 3 dage, skal der efterfølgende skrives i den digitale kontaktbog med besked om fraværets årsag og længde.

Skolen kan ved længerevarende sygdom udbede sig en lægeerklæring. Udgiften til denne påhviler hjemmet.

Børn med smitsomme sygdomme skal holdes hjemme.

T

Tandpleje

Eleverne henvises til den kommunale tandpleje. Forældrene orienterer klasselæreren om evt. fravær i den forbindelse.

Terminsprøver

Skolen afholder terminsprøver for 8. – 9. klasse i de obligatoriske prøver.

I 8. klasse afholdes skriftlig årsprøve i dansk og matematik, og i 1-2 mundtlige fag.

Tilsyn

Skolen er som fri grundskole omfattet af tilsynsbekendtgørelsen, og den tilsynsførende vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen.

Traditioner

I august afholdes en trivselsdag – opdelt i årgange

I december julepyntes skolen og der spilles jule-banko

Rekordernes dag

Skole OL

Sidste skoledag

Afholdes i slutningen af maj med fælles morgenbord for hele skolen, underholdning og karameller

U

Uddannelsesvejledning

Skolen serviceres af den kommunale uddannelsesvejledning. Se venligst kontaktoplysninger under Info på forsiden.

V

Vejledere

Skolen har et vejlederteam bestående af læsevejleder og matematikvejleder