Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Værdigrundlag for Frederiksberg Privatskole

Skolens værdigrundlag findes i skolens vedtægter. Værdigrundlaget er alment, længerevarende og skolens fundament. Værdigrundlaget er ikke til diskussion, og det kræver en vedtagelse på generalforsamlingen at ændre det.

Naturligvis skal værdigrundlaget tolkes i sin samtid, altså være genstand for en større debat om, hvordan vi tolker og effektuerer værdigrundlaget.

 

 • 2 Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler.

Stk 2 Skolens skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3 Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4

 • Frederiksberg Privatskole virker uafhængigt af og er uden tilknytning til religiøse og politiske interesser.
 • Skolens anser det som en væsentlig opgave at give eleverne elementære eksakte kundskaber, således at de kommer i besiddelse af den viden, der kan støtte dem i deres videre uddannelse og virke.
 • Skolen finder det vigtigt, at eleverne bibringes den almene dannelse og orientering, som er nødvendig for deltagelse i et demokratisk samfund.
 • Skolen ser det som et af sine formål, at hver elev får mulighed for at udvikle en selvstændig personlighed.

 

I det daglige arbejde med fagligheden på skolen betyder det:

 • At lærerne er engagerede og fagligt meget kompetente
 • At lærerne stiller passende krav ud fra elevernes forudsætninger
 • At den elev, som gør sig umage, gør det godt nok.
 • At skolens lærere efteruddannes løbende.
 • At lærerne arbejder i fag-teams, hvor den pædagogiske og faglige debat holdes i gang.
 • At eleverne får lektier, som har til formål at træne konkrete færdigheder samt at lære at organisere tid og hjemmearbejde, da eleverne får brug for disse kompetencer i uddannelses- og arbejdsliv.
 • At skolen prioriterer indkøb af relevante og moderne undervisningsmidler meget højt.
 • Ro og stabilitet sikrer høj faglighed
 • To-lærer ordning i en del timer
 • At vikartimer tilrettelægges og gennemføres med fagligt udbytte.

 

I det daglige samarbejde med forældrene betyder det:

 • At skolen og forældrene har gensidige forventninger til hinanden.
 • At eleverne møder undervisningsparate, mætte og veludhvilede
 • At forældrene er engagerede i deres børns skolegang og bakker op om skolen.
 • At skolens afholder 1-2 forældremøder årligt.
 • At skolen afholder 2 skole/hjem samtaler årligt – dog 1 samtale i 9. klasse.
 • At der gensidigt kommunikeres ordentligt og konstruktivt.
 • At eleverne overholder deres undervisningspligt.
 • At forældre følger med på ForældreIntra

 

I det daglige arbejder viser den demokratiske grundholdning sig ved

 • At skolens bestyrelse er forældrevalgt på generalforsamlingen.
 • At skolen har et elevråd
 • At skolen har et lærerråd
 • At der er et gensidigt højt informationsniveau mellem skole og hjem.
 • At skolelederens dør (oftest) står åben – alle skolens brugere er velkomne til dialog.

 

Det daglige arbejde med at forberede eleverne til at leve i et land med frihed og folkestyre viser sig ved

 • At vi fra alle på skolen forventer tolerance, ansvarlighed og respekt for hinanden.
 • At vi arbejder med begreberne medbestemmelse og retfærdighed.
 • At der i undervisningen arbejdes løbende med demokrati og folkestyre.
 • At alle klasser er repræsenteret i elevrådet.
 • At skolen ikke har et politisk eller religiøst tilhørsforhold.